top of page
Talenbeleid op onze school

Taalopvoeding en - onderwijs dienen een bijdrage te leveren aan de harmonische ontplooiing van de persoonlijkheid van het kind.

Taalopvoeding en – onderwijs dienen ertoe bij te dragen dat de leerling via de gesproken en geschreven taal ten volle kan uitdrukken wat in hem leeft en zich beter in de andere kan inleven.

Binnen ons taalbeleid vinden we het belangrijk aandacht te geven aan de vier domeinen van taal, namelijk luisteren, spreken, lezen en schrijven.

Daarvoor organiseren we diverse acties waarbij de taal in alle domeinen wordt gestimuleerd en uitgebouwd.

Wist je dat …

- de school een leesstappenplan heeft:

 • er wordt voorgelezen door de leerkrachten, ouders, grootouders, leerlingen …

 • de leerkrachten van het eerste leerjaar een infoavond i.v.m. leren lezen organiseren

 • er niveaulezen is in het tweede leerjaar o.l.v. leerkrachten en leesouders

 • er wordt samen gelezen met het eerste leerjaar en het vierde leerjaar

 • er tutorlezen is tussen het tweede leerjaar en het vijfde leerjaar en tussen het derde en zesde leerjaar

 • het leesproces van de leerlingen wordt opgevolgd

- we graag meedoen aan de gedichtendag en tweejaarlijks een gedichtendagwandeling in de  school organiseren
- we tweejaarlijks meedoen aan de Boekenweek:

 • in de projectvorm

 • het project starten met een gezamenlijke opening

 • auteurs uitnodigen

 • afsluiten met een boekenbeurs

 • ouders instaan voor de tearoom en prachtige taarten in boekvorm bakken

- er in de kleuterschool verteltassen zijn die kunnen meegaan naar huis om verder speels te leren
- doorheen de kleuterschool op basis van prentenboeken aanvullend met concreet materiaal aan woordenschatuitbreiding wordt gewerkt
- de kleuters in kleine groepjes met extra leerkracht via gezelschapsspelen, boeken en allerlei didactisch materiaal gestimuleerd worden tot verrijken van de woordenschat en zinsbouw.
- de leerkrachten van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar een brug bouwen door gezamenlijk activiteiten uit te werken
- in de derde kleuterklas de basiswoorden van de leesmethode in het eerste leerjaar speels worden aangebracht
- de kinderen genieten van hun klasbibliotheek
- we samenwerken met de gemeentelijke bibliotheek
- er digitale verhalen worden aangeboden
- we een boekenruilactie organiseren
- we oog hebben voor talensensibilisering en taleninitiatie door o.a. Gentse, Spaanse, Turkse, Italiaanse, Franse liedjes, versjes of aftelrijmpjes …
- kinderen met zorgvragen i.v.m. taal ondersteund kunnen worden

 •  met leesmappen

 • met sticordimaatregelen

 • computerprogramma’s

- taalvaardige kinderen extra uitdagingen krijgen
- de Pius X – school een communicatiekoffer heeft
- er in de leerlingenraad serieus kan gediscussieerd worden
- de leerlingen van de derde graad jaarlijks deelnemen aan de Junior Journalistenwedstrijd van het Davidsfonds en we  reeds meermaals in de prijzen vallen zijn
- het taaltraject van de kinderen opgevolgd wordt
- de resultaten van de interdiocesane proeven van het vierde en het zesde leerjaar grondig worden geanalyseerd om onze kwaliteit te bewaken
- vanaf het schooljaar 2015 – 2016 naschools Franse les wordt ingericht
- de school streeft naar een positief en open communicatiebeleid:

 • de leerkracht bereid is tot een goede communicatie met ouders van zorgkinderen

 • de provinciale tolkendienst ingezet wordt

 • bij anderstalige kinderen wordt de engagementsverklaring ten aanzien van de Nederlandse taal beklemtoond

- de leerkrachten vorming blijven volgen want stilstaan is achteruitgaan
- we taal zien als de cement tussen de bakstenen, de toegangspoort tot leren, ontwikkelen en ontplooien
- …
- we zo de nota van minister Vandenbroucke van 26 september 2005: “De lat hoog voor talen in iedere school. Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken.” willen realiseren.

Logo Pius X.png

basisschool Pius X

bottom of page