top of page
Visietekst schoolgemeenschap

 Een herkenbare christelijke gelovige basis.

Wij zijn een scholengemeenschap van  katholieke scholen, VZW KSDH, en wij bieden pedagogisch verantwoord onderwijs en een  kwaliteitsvolle opvoeding aan.

Geloven is in de huidige tijd niet meer vanzelfsprekend. We willen dan ook met wederzijds respect en waardering openstaan voor de grote diversiteit van leerlingen.

 

Wij willen de kinderen kennis laten maken met het leven en de leer van Jezus Christus : het evangelie.

 

Vanuit het evangelie willen wij bijzondere aandacht besteden aan : het unieke van ieder kind, het zinvol leren bidden, het zorg dragen voor en het respecteren van de medemens, het vieren van belangrijke fasen in het leven, het leren vergeven en het dankbaar leren zijn.

 

We bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan aan alle

leerlingen waarbij de verWONDERing  voor Gods wereld van essentieel belang is.

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij bij alle godsdienstlessen, gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden aanwezig zijn.

 

Wij zorgen voor een degelijke en samenhangend inhoudelijk aanbod.

 

Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon : hoofd, hart en handen, waarbij het unieke van elk kind voorop staat.

 

Doorheen ons aanbod brengen we de kinderen in contact met:

 • de wereld van taal en communicatie

 • de wereld van het  creatieve

 • de wereld van cijfers en feiten

 • de wereld van techniek en media

 • de wereld van het multiculturele samenleven

 • de wereld van verleden en heden

 • de wereld van de natuur en het milieu

 • de wereld van gezondheid en beweging

 • de wereld van waarden en normen

 

In ons aanbod is een duidelijke  samenhang te vinden: 

 • we werken met leerlijnen waarbij  het ene logisch volgt op het andere. We bouwen verder op wat kinderen reeds beheersen.

 • we zorgen er ook voor dat wat kinderen leren in de verschillende leergebieden  zinvol aan bod komt en kan toegepast worden in hun dagelijks leven.

Wij kiezen voor leren dat zin heeft en zin geeft.

Wij kiezen voor een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende aanpak.

 

Kinderen staan doorgaans positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid zodat hun zelfvertrouwen kan groeien.

Het welbevinden van elk kind komt immers op de eerste plaats.

 

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Kinderen worden actief betrokken bij het leren.

 

Onze opvoeding wordt gedragen door:

 • onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind

We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind.

 • de pedagogie van verbondenheid

Leren is een sociaal gebeuren : leren samenwerken, leren samen leven, …om zo te kunnen functioneren in onze huidige multiculturele maatschappij.

Onze verschillen vormen samen een perfect geheel!

 • de pedagogie van de hoop

We geloven in de groeikansen van ieder kind en willen het zo goed mogelijk begeleiden in de ontwikkeling.

 • de pedagogie van het geduld

Onderwijs en opvoeding vraagt veel geduld om alle talenten uit een kind naar boven te halen.

 

We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg.

 

Ons zorgbeleid streeft ernaar om de noden en de onderwijsbehoeften van het kind centraal te stellen zodat elk kind – op eigen niveau – maximale ontwikkelingskansen krijgt.

Omdat wij zoveel mogelijk trachten rekening te houden met de eigenheid van elk kind, willen we niet alleen kinderen helpen met leermoeilijkheden, maar ook de meer- en hoogbegaafde kinderen in onze school een extra uitdaging bieden.

Dit gebeurt door te differentiëren, te verdiepen, te wijzigen of aangepaste ondersteunende maatregelen te nemen.

De extra zorg kan zowel binnen de eigen klas als in de zorgklas gegeven worden .

 

Een constructieve samenwerking tussen school, ouders, centrum voor leerlingbegeleiding  en externe hulpverleners ( revalidatiecentra, logopedisten, GON begeleiding … ) is nodig om de haalbaar gestelde doelstellingen te kunnen bereiken.

 

Ons zorgbeleid wordt op volgende niveaus georganiseerd:

 • coördineren en communiceren van de zorginitiatieven zodat alle betrokkenen steeds op de hoogte zijn van het zorgplan voor een bepaald kind;

 • ondersteuning van de klastitularissen bij het bieden van differentiatie binnen de klas;

 • concrete begeleiding van kleuters of leerlingen in de zorgklas.

 

Onze school als gemeenschap en organisatie

 

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie.

Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken  samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering.

 

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

 

 • de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid en participatie van ouders bij de school.

 • het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school.

 • externe begeleiders, o.a. C.L.B.,die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering.

 • de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt.

 • de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.

Logo Pius X.png

basisschool Pius X

bottom of page